Ban lãnh đạo
 • Trần Thị Thu Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0949212171
  • Email:
   tanlan@gmail.com
 • Lại Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   laingocanh1989@gmail.com
 • Trần Ngọc Tố Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0949942199
  • Email:
   tranngoctongabl@yahoo.com.vn
 • Quách Thanh Thế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0936527202
  • Email:
   thanhthe.ipe@gmail.com
 • Lưu B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Điện thoại:
   06556432123
  • Email:
   luub@tentinh.gov.vn
 • Lưu A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch
  • Điện thoại:
   01234545454
  • Email:
   luua@tentinh.gov.vn