Ban lãnh đạo
 • Dương Thanh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Chi Bộ
  • Điện thoại:
   0916130272
  • Email:
   mai829852@gmail.com
 • Trương Văn Gan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ
  • Điện thoại:
   0987015313
  • Email:
   c23levandau.baclieu@moet.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn Địa Lí
  • Điện thoại:
   0389037610
  • Email:
   ntthuhien1978@gmail.com.vn
 • Trịnh Văn Dễ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0386730540
  • Email:
   detinlvd1971@gmail.com
 • Quách Thanh Thế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0936527202
  • Email:
   thanhthe.ipe@gmail.com
 • Nguyễn Thanh An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917724874
  • Email:
   an@yahoo.com
 • Dương Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983636233
  • Email:
   hien1281@yahoo.com
 • Bùi Thị Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0932952907
  • Email:
   khanghuynh@gmail.com
 • Trương Kiều Muội
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917724468
  • Email:
   kieumuoi79@gmail.com
 • Đào Việt Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972637686
  • Email:
   vietlamblnd@yahoo.com
 • Trần Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917800307
  • Email:
   tranthithu.hang@yahoo.com.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều