Ban lãnh đạo
 • Trần Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917800307
  • Email:
   tranthithu.hang@yahoo.com.vn
 • Trương Kiều Muội
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917724468
  • Email:
   kieumuoi79@gmail.com
 • Trịnh Văn Dễ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0386730540
  • Email:
   detinlvd1971@gmail.com
 • Lâm Hoàng Như Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0948785666
  • Email:
   nhuphung97@yahoo.com.vn