Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn Địa Lí
  • Điện thoại:
   0389037610
  • Email:
   ntthuhien1978@gmail.com.vn
 • Lê Thị Cẩm Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01256793355
  • Email:
   nghia767@gmail.com
 • Lưu Văn Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01234975999
  • Email:
   luuthanh1964@gmail.com